Home | About | Instructors | News | Schedules | Student Info | Promotion Test | Videos | Photos | Levels | Contact Us | Web Links | Hand Made

Vietnamese Traditional Martial Arts

The History

Great Grand Master Diep Truong Phat known as Chinese Sixth (literal translation, because he was the sixth child in the family) was the founder of the An Thai Clan. He was born in 1896 in An Thai’s village Binh Dinh province. His parents came from Ming Xiang in China. At the age of thirteen the Great Grand Master Diep Truong Phat was sent to China to study both martial art and poetry. After ten years of intensive training, The Great Grand Master mastered Tiger and Dragon style and eighteen types of weaponry from many masters, including three-spoke spear, spear, butterfly sword, double knife etc.

Leaving China, The Great Grand Master arrived in Hong Kong and learned Snake and Monkey styles from an old Master Hong Ha Diep, who in fact was completely blind. While The Great Grand Master was training on a rooftop, the old Master - with his heightened sense of hearing - recognized the sound of strength and perfection that was displayed. From this The Great Grand Master achieved the flexibility of the martial art. At home in the An Thai village he refined both the strength and the flexibility to maximize the power of these styles.

At the beginning, The Great Grand Master refused to teach anyone outside the family, but after many requests from many students, The Great Grand Master agreed to pass on the powerful style which he had been training for the past fifteen years. In 1924, The Great Grand Master was 28 and that is the time when the An Thai Clan became famous with many fighters such as Ba Phung, Chin Ky, Pho Tuan Chan and Nam Tuong.

How was “Binh Thai Dao” formed?

“Binh” taken from Binh Dinh Province, “Thai” is part of the An Thai village and “Dao” means The Way. A complete name Binh Thai Dao was born…

Tiểu Sử

Nguồng gốc phái võ An-Thái va tiểu sử võ sư sáng lập Người sáng lập ra võ An-Thái là cố tổ sư Diệp Trường Phát, tự Thoại Chi, tục danh Tàu Sáu. Cụ sanh năm 1896 tại làng An Thái quận An Nhơn, Tỉnh Bình Định, thân phụ là người Trung hoa, thân mẫu là người Minh Hương.

Năm 13 tuổi, Cụ được song thân cho qua Trung Hoa học tập cả văn lẩn võ tại quận Chiếu An tỉnh Phúc Kiến. Sau hơn 10 năm Cụ luyện được Hổ Quyền và Long Quyền cùng thập bát ban võ nghệ với các võ sư thuộc nam phái thiếu lâm (tam tim thương, trường thương, đại đao, song kiếm, hổ đầu bài, mẩu côn, tử côn) Sau đó Cụ Diệp Trường Phát còn sang Hồng Kông thụ huấn thêm với một danh sư tên Hồng Hà Diệp và được chân truyền về nhu công, miên công tức là Hầu Quyền và Xà Quyền rồi trở về An Thái nghiên cứu và rút tỉa thêm những tinh hoa võ thuật nơi chôn nhau cắt rún của Cụ nữa.

Tại quê nhà lúc đầu Cụ Tàu Sáu từ chối không chịu truyền võ nghệ cho người ngoài mà chỉ dạy trong gia đình, nhưng về sau vì nhiều người nài nĩ muốn được thọ giáo nên cụ đã bằng long đem võ công mà mình đã khổ luyện mười lăm năm qua để chỉ dạy cho người trong làng. Lúc bấy giờ Cụ Tàu Sáu đã được 28 tuổi và từ đây (1924) môn phái An Thái xuất hiện với nhiều đệ tử nổi danh như các ông: Ba Phùng, Chín Kỳ, Phó Tuần Chẩn va võ sĩ Năm Tường. Năm Tường đã từng thách đấu với một võ sĩ hạng nặng người ngoại quốc là Abadou tại Sàigòn. (Hằng ngày Abadou luyện võ bằng cách dùng tay không đánh chết 12 con bò). Lúc đầu Abadou đồng ý nhưng sau võ sĩ Năm Tường về Bình Định thọ giáo thêm với võ sư Tàu Sáu, trở lại Sàigòn thì Abadou từ chối không dám giao dấu nữa. Khi ấy ngay cả nhà cầm quyền Pháp ỏ Sàigòn cũng không chấp nhận cuộc tỉ thí võ đài trên thực hiện vì sợ Abadou bị Năm Tường đánh hạ.

Khi còn xuân thời có nhiều võ sư khác phái đến thử tài Cụ Tàu Sáu, như Năm Nghĩa, Đoàn Phong, người Trung Hoa thì có các võ sư: Ông Beo, Khach Nhét đều công nhận Cụ là người có chân tài võ thuật. Riêng về roi thì cũng có các võ sư Hồ Ngạnh, Hồ Cường đến đàm đạo qua với Cụ và đều phục Cụ Ngoài nghiệp võ, Cụ Diệp Trường Phát còn là một danh y, một hoạ sĩ có nét bút sống động, một thi nhân nổi tiếng. Cụ sống một cuộc đời nặng về nghệ sĩ tính hơn là một võ sư và lấy triết lý Khổng Mạnh làm phương châm.

Cụ Tàu Sáu thất lộc ngày mùng Ba tháng Giêng năm Nhâm Dần (07/02/1962) tại làng An Thái Bình Định.
Cụ có ba người con: hai trai là Diệp Bảo Sơn, Diệp Bảo Sanh và một người con gái. Những tinh hoa võ thuật Cụ đã truyền lại hết cho các người con, và các Con Cụ đã là những võ sư danh tiếng tại Bình Định
Copyright 2015- 2020 www.binhthaidaousa.info. All Rights Reserved.