Home | About | Instructors | News | Schedules | Student Info | Promotion Test | Videos | Photos | Levels | Contact Us | Web Links

Click on the link below to view videos of Binh Thai Dao, Ngay Cung To  and  Dai Hoi Vo Co Truyen Vietnam-Vietnamese International Traditional Martial Arts Festival.

http://www.youtube.com/dieplebich236

Training videos for Binh Thai Dao's student.

1.Dạo Quyền

2.Thảo Thất Bộ

3.Tam cước hổ

4.Tứ Môn

5.Miêu Tẩy Diện

6.Long hổ hội

7.Tam Chiến

8.Thiền sư

9.Đại Bàng Triễn Dực

 

Weapons: Binh Thai Dao

1.Xuyên vân nhuyễn tiên kiếm

2.Quách tiễn la hoa thương

3.Lão hổ quy sơn

4.Song Phượng Kiếm

Quoc Vo-Vo Co Truyen-Vietnamese Traditional Martial Arts form

5.Tu Linh Dao


 

 

 

 

 Copyright 2015 www.binhthaidaousa.info. All Rights Reserved.