Home | About | Instructors | News | Schedules | Student Info | Promotion Test | Videos | Photos | Levels | Contact Us | Web Links | Hand Made

Click on the link below to view videos of Binh Thai Dao, Ngay Cung To  and  Dai Hoi Vo Co Truyen Vietnam-Vietnamese International Traditional Martial Arts Festival.

http://www.youtube.com/dieplebich236

Training videos for Binh Thai Dao's student.

1.Dạo Quyền

2.Thảo Thất Bộ-Seven Steps Form

3.Tam cước hổ

4.Tứ Môn

5.Miêu Tẩy Diện

6.Long hổ hội

7.Tam Chiến

8.Thiền sư

9.Đại Bàng Triễn Dực

 

Weapons: Binh Thai Dao

1.Xuyên vân nhuyễn tiên kiếm

2.Quách tiễn la hoa thương

3.Lão hổ quy sơn

4.Song Phượng Kiếm

Quoc Vo-Vo Co Truyen-Vietnamese Traditional Martial Arts form

5.Tu Linh Dao


 

 

 

 

 Copyright 2015- 2020 www.binhthaidaousa.info. All Rights Reserved.